น้ำยาเร่งกำลังอัดคอนกรีต และลดน้ำอย่างสูง (Type F)