แบบหล่อก้อนทดสอบคอนกรีต

ทรงสี่เหลี่ยม และทรงกระบอก