select language      

น้ำยาผสมคอนกรีต ชนิดต่างๆ

น้ำยาผสมคอนกรีต หน่วง และ ลดน้ำปานกลาง

น้ำยาผสมคอนกรีต HUGE AD - 01 เป็นน้ำยาผสมคอนกรีตที่มีประสิทธิภาพในการลดน้ำปานกลาง และหน่วงคอนกรีตให้ก่อตัวช้ากว่าคอนกรีตที่ไม่ได้ใส่ น้ำยาผสมคอนกรีต อัตราการลดน้ำ 10 – 15 % น้ำยาผสมคอนกรีตสามารถใช้ผลิตน้ำยาผสมคอนกรีตที่ต้องการก่อตัวข้า เพื่อประโยชน์ทางด้านการขนส่งจากโรงงานผลิต ไปยังโครงการก่อสร้าง และช่วยทำให้ได้คอนกรีตที่มีอัตราน้ำต่อซีเมนต์ต่ำกว่าน้ำยาผสมคอนกรีตที่ไม่ได้ใช้น้ำยาผสมคอนกรีต ซึ่งมีผลให้กำลังอัดคอนกรีตสูง หรือช่วยในการลดต้นทุนการผลิต ความสามารถในการไหลที่ดีขึ้นและยังทำให้คอนกรีตที่ได้มีความทึบน้ำสูงเมื่อใช้น้ำยาผสมคอนกรีต HUGE AD – 01 กับขี้เถ้าลอย (Fly Ash) หรือ ซิลิก้าฟูม (Silicafume or Microsilica) จึงใช้ในการผลิตคอนกรีตกันซึมได้ เป็นต้น

น้ำยาผสมคอนกรีต (A & D)
น้ำยาลดน้ำอย่างสูง ( Type F)
น้ำยาหน่วงคอนกรีตและลดน้ำอย่างสูง ( Type G)
น้ำยากันซึม ( Water proof Admixture)
น้ำยาเพิ่มฟองอากาศ (Air Entrainer)
น้ำยาประสานคอนกรีต ( Latex )

บริษัท ฮิวจ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดมีน้ำยาผสมคอนกรีตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง สามารถตอบสนองต่องานคอนกรีตที่หลากหลายซึ่ง น้ำยาผสมคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตผสมเสร็จ น้ำยาผสมคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป น้ำยาผสมคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตพ่นแบบแห้ง น้ำยาผสมคอนกรีตสำหรับงานก่อสร้าง กลุ่มน้ำยาผสมคอนกรีตผลิตภัณฑ์ น้ำยาลดน้ำอย่างสูง ( Type F) น้ำยาหน่วงคอนกรีตและลดน้ำอย่างสูง ( Type G)  น้ำยากันซึม ( Water proof Admixture) น้ำยาเพิ่มฟองอากาศ (Air Entrainer) น้ำยาประสานคอนกรีต ( Latex ) และน้ำยาผสมคอนกรีตคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติน้ำยาผสมคอนกรีต

ลักษณะที่ปรากฏ : สีน้ำตาล ใส
ค่าความถ่วงจำเพาะ (กก./ลิตร) : 1.04 + 1.07
pH : 4 – 10

อัตราการใช้งานน้ำยาผสมคอนกรีต

น้ำยาผสมคอนกรีต HUGE AD - 01 ควรใส่ในอัตรา 0.3 – 0.7% โดยน้ำหนักของซีเมนต์ (ถ้าผสมขี้เถ้าลอย หรือ ซิลิก้าฟูม ให้คิดน้ำหนักวัสดุนั้นในการคำนวณด้วย) ในกรณีที่ใส่เกินกว่าที่แนะนำคอนกรีตจะมีการก่อตัวช้ามาก ซึ่งอาจมีผลต่อก่อผิวคอนกรีต แต่กำลังอัดที่ได้หลังจากคอนกรีตก่อตัวแล้วจะดีขึ้นด้วย (ถ้าคอนกรีตไม่เกิดการแยกชั้น)

น้ำยาผสมคอนกรีต

ประโยชน์น้ำยาผสมคอนกรีตที่ได้รับ

น้ำยาผสมคอนกรีตบรรจุภัณฑ์
- น้ำยาผสมคอนกรีต ถัง ขนาด 200 liters
- น้ำยาผสมคอนกรีต ถังพลาสติก ขนาด 1,000 liters